Skip to main content臺灣金融控股股份有限公司金融控股公司法第四十六條第一、二項所定之交易行為總餘額申報表
於本公司全球資訊網揭露:金融控股公司所有子公司對本法第四十六條第一項規定交易對象為同條第二項之交易行為,其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新臺幣三十億元者,應於每營業年度各季終了三十日內,向主管機關申報並以公告、網際網路或主管機關指定之方式予以揭露。


欄位說明 : Depart;日期;報表分類;統一編號;公司名稱;金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額;授信(不含短期票券之保證或背書);短期票券之保證或背書;票券或債券之附賣回交易;投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券);衍生性金融商品交易;其他經主管機關規定之交易;授信-無擔保金額;授信-有擔保金額;短票保證或背書-無擔保金額;短票保證或背書-有擔保金額;票債券之附賣回交易-票券-有保證機構;票債券之附賣回交易-公債-有保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構;票債券之附賣回交易-;票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 ;票債券之附賣回交易-公債-無保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構;票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構;衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-資產交換交易;衍生性金融商品交易-結構型商品交易;衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易;衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易;其他經主管機關規定之交易A;交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例

Depart 日期 報表分類 統一編號 公司名稱 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 授信-無擔保金額 授信-有擔保金額 短票保證或背書-無擔保金額 短票保證或背書-有擔保金額 票債券之附賣回交易-票券-有保證機構 票債券之附賣回交易-公債-有保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構 票債券之附賣回交易- 票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 票債券之附賣回交易-公債-無保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構 票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構 衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-資產交換交易 衍生性金融商品交易-結構型商品交易 衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易 衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易 其他經主管機關規定之交易A 交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例
1 20190630 1 3702700 中央銀行 759100997 0 0 0 758106099 994898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758106099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994898 0 0 229.7
1 20190630 1 4192705 財政部國庫署 215837288 50000000 0 0 165837288 0 0 50000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165837288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.31
1 20190630 1 3795904 台灣電力股份有限公司 151957979 134140892 0 0 17817087 0 0 134140892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2154346 0 0 0 0 0 0 7166556 8496185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.98
1 20190630 1 33506509 新北市政府 121500000 121500000 0 0 0 0 0 121500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.77
1 20190630 1 52014700 臺中 市政府 103818634 103818634 0 0 0 0 0 103818634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.41
1 20190630 1 79828638 高雄市政府財政局 63630491 63630491 0 0 0 0 0 63630491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.25
1 20190630 1 16446274 台灣高速鐵路股份有限公司 54080501 54080501 0 0 0 0 0 374770 53705731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.36
1 20190630 1 3777906 台北市政府財政局 54000000 54000000 0 0 0 0 0 54000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.34
1 20190630 1 70826764 華南金融控股公司 47125595 0 0 0 47125595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47125595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.26
1 20190630 1 52242444 台灣自來水股份有限公司 43341667 43341667 0 0 0 0 0 43341667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.11
1 20190630 1 43504403 桃園市政府 35239600 35239600 0 0 0 0 0 35239600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.66
1 20190630 1 69108505 臺南市政府 34941064 34941064 0 0 0 0 0 34941064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.57
1 20190630 1 7524729 交通部臺灣鐵路管理局 30891967 30891967 0 0 0 0 0 30891967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.35
1 20190630 1 28428379 臺灣金融控股股份有限公司 25200000 25200000 0 0 0 0 0 25200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.63
1 20190630 1 23225229 長榮航空股份有限公司 23216703 20580117 0 0 2636586 0 0 3526750 17053367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2520030 0 0 0 0 0 0 116556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.03
1 20190630 1 80351999 第一金控公司 20971869 0 0 0 20971869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20971869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35
1 20190630 1 8215715 高雄市政府捷運工程局 19402157 19402157 0 0 0 0 0 19402157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87
1 20190630 1 49504703 苗栗縣政府 15700609 15700609 0 0 0 0 0 15700609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75
1 20190630 1 3793407 臺灣中小企業銀行 15032625 0 0 0 15032625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15032625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.55
1 20190630 1 11145904 中華航空股份有限公司 14403225 13385208 0 0 1018017 0 0 131250 13253958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.36
1 20190630 1 Goldman GOLDMAN SACHS GROUP INC 14163386 0 0 0 14163386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14163386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.28
1 20190630 1 58807307 彰化縣政府 13708551 13708551 0 0 0 0 0 13708551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15
1 20190630 1 46806205 新竹縣政府 13571661 13571661 0 0 0 0 0 13571661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11
1 20190630 1 3707901 台灣中油 13237579 9381048 0 0 3854863 1668 0 9381048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3854863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1668 0 0 4.01
1 20190630 1 CITIGROUP CITIGROUP INC 12782876 0 0 0 12780491 2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12780491 0 0 0 0 0 0 2385 0 0 0 0 0 0 3.87
1 20190630 1 82167914 交通部鐵道局 12300000 12300000 0 0 0 0 0 12300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72
1 20190630 1 5072925 中租迪和股份有限公司 12012401 4049400 0 0 7963001 0 0 4049400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4458596 0 0 0 0 0 0 1499450 0 1504565 0 0 500390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.63
1 20190630 1 CHAS JPMORGAN CHASE BANK 11972780 0 0 0 11967838 4942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11967838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4942 0 0 3.63
1 20190630 1 BOFA BANK OF AMERICA 11706276 0 0 0 11706276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11706276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.54

  上一頁       下一頁