Skip to main content


國立海洋生物博物館103年決算書表
國立海洋生物博物館103年度決算主要報表(含收支餘絀決算表、平衡表、餘絀撥補決算表及現金流量決算表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;項目;預算數;決算數

31 04 0 雜項收入 1500000.00 0.91 6016968.00 3.16 4516968 301.13 1673134.00 0.91 0
32 02 1 業務外費用 2724223.00 1.43 2724223 16771977.00 9.09 0
33 03 1 財務費用 36144.00 0.02 36144 911956.00 0.49 0
34 04 0 兌換短絀 36144.00 0.02 36144 911956.00 0.49 0
35 03 1 其他業務外費用 2688079.00 1.41 2688079 15860021.00 8.59 0
36 04 0 違約及處理費用 15860021.00 8.59 0
37 04 0 雜項費用 2688079.00 1.41 2688079 0
38 02 1 業務外賸餘(短絀-) 9755000.00 5.92 22375330.00 11.74 12620330 129.37 860269.00 0.47 0
39 02 1 本期賸餘(短絀-) -90657000.00 -55.01 -61127653.00 -32.07 29529347 32.57 -76921144.00 -41.68 0

  上一頁       下一頁