Skip to main content


各年度外國政府機構或學校提供我奬學金名額一覽表
求學及進修: 係指各種學習、教育等相關資料集


欄位說明 : 國別 年度 獎學金名稱 所轄駐外單位 錄取人數

巴拿馬 104年 赴巴拿馬大學研習西班牙語文獎學金 駐巴拿馬共和國大使館 12
巴拿馬 105年 赴巴拿馬大學研習西班牙語文獎學金 駐巴拿馬共和國大使館 12
巴拿馬 106年 赴巴拿馬大學研習西班牙語文獎學金 駐巴拿馬共和國大使館 12

  上一頁       下一頁