Skip to main content


金門縣警察局防空疏散避難設施位置
金門縣警察局防空疏散避難設施


欄位說明 : 類別;電腦編號;村里別;地址;緯經度;地下樓層數;可容納人數;轄管分局;備註

公寓 30 東門里 金門縣金城鎮東門里民族路10-13號 24.43004,118.31863 1 7人 金城分局
公寓 31 東門里 金門縣金城鎮東門里珠浦東路4巷28號 24.43212,118.31952 1 7人 金城分局
公寓 32 東門里 金門縣金城鎮菜市場路19號 24.4316,118.31876 1 7人 金城分局
公寓 33 東門里 金門縣金城鎮東門里珠浦東路4巷6-2號 24.43106,118.32031 1 10人 金城分局
公寓 34 東門里 金門縣金城鎮東門里模範街4號 24.43152,118.31926 1 7人 金城分局
公寓 35 東門里 金門縣金城鎮菜市場路21號 24.43164,118.31878 1 7人 金城分局
公寓 36 東門里 金門縣金城鎮民族路114號 24.43034,118.31844 1 27人 金城分局
公寓 37 東門里 金門縣金城鎮莒光路33號 24.43188,118.318 1 4人 金城分局
公寓 38 東門里 金門縣金城鎮珠浦東路21巷9號 24.43127,118.31976 1 12人 金城分局
公寓 39 東門里 金門縣金城鎮民族路153號 24.43013,118.31807 1 5人 金城分局
公寓 40 東門里 金門縣金城鎮莒光路59號 24.43214,118.3176 1 4人 金城分局
公寓 41 東門里 金門縣金城鎮民族路159號 24.43011,118.31794 1 5人 金城分局
公寓 42 東門里 金門縣金城鎮莒光路39號 24.43194,118.3179 1 4人 金城分局
公寓 43 東門里 金門縣金城鎮民族路93巷6弄11號 24.43586,118.31821 1 16人 金城分局
公寓 44 西門里 金門縣金城鎮民權路173號 24.4375,118.31996 1 22人 金城分局
公寓 45 西門里 金門縣金城鎮環島北路1號 24.44153,118.32302 1 26人 金城分局
大樓 46 西門里 金門縣金城鎮民生路45巷18.20號 24.4354,118.31833 1 253人 金城分局
公寓 47 西門里 金門縣金城鎮環島北路27號 24.44153,118.32302 1 22人 金城分局
公寓 48 西門里 金門縣金城鎮民權路174號 24.43713,118.3181 1 26人 金城分局
大樓 49 西門里 金門縣金城鎮民權路226巷4弄11號 24.4334,118.31234 1 53人 金城分局
公寓 50 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路50號 24.43746,118.31631 1 9人 金城分局
公寓 51 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路58號 24.43701,118.31471 1 9人 金城分局
公寓 52 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路60號 24.43535,118.31572 1 9人 金城分局
公寓 53 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路62號 24.43712,118.31465 1 9人 金城分局
公寓 54 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路64號 24.43718,118.31463 1 9人 金城分局
公寓 55 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路66號 24.43724,118.31459 1 9人 金城分局
公寓 56 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路70號 24.43735,118.31454 1 9人 金城分局
公寓 57 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路72號 24.43741,118.3145 1 9人 金城分局
公寓 58 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路74號 24.43746,118.31447 1 9人 金城分局
公寓 59 西門里 金門縣金城鎮珠浦西路50巷1弄1號 24.43692,118.31498 1 9人 金城分局

  上一頁       下一頁