Skip to main content


分類 型態 項目 說明
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署各年度已決標採購案件 本署各年度已決標採購案件
海洋委員會海巡署 csv 本署射擊通報 射擊通報
海洋委員會海巡署 csv 本署整合型服務據點及鐵馬驛站一覽表 本署所屬安檢所多位處省道沿線,各所內均設有民眾服務休息區,平時皆提供往來遊憩民眾各項諮詢及服務,為提升為民服務品質,與政府觀光服務政策接軌,挑選合適之安檢所,將勤務轉與遊憩服務結合,扮演旅遊者中繼休息服務站的角色,24小時不打烊之服務措施,填補政府服務據點不足,期能發揮最大服務效能
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 csv 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署104年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本)
海洋委員會海巡署 xml 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本) 行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本)

頁次:1/161

  上一頁       下一頁