Skip to main content108年臺北市政府各機關年度預算支用情形(主管別)
108年臺北市政府各機關年度預算支用情形(主管別)


欄位說明 : 主管別代號;主管別;年度預算數;累計分配數;年度預算分配百分比; 累計支付數;分配預算支付百分比

主管別代號 主管別 年度預算數 累計分配數 年度預算分配百分比 累計支付數 分配預算支付百分比
01 市議會主管 900,661,000 893,981,000 99.26 695,236,170 77.77
02 市政府主管 5,156,922,217 5,151,633,713 99.90 4,967,379,597 96.42
03 民政局主管 2,635,408,375 2,635,324,669 100.00 2,398,248,898 91.00
04 財政局主管 2,649,655,000 2,647,472,527 99.92 2,337,593,643 88.30
05 教育局主管 58,248,748,223 58,248,584,176 100.00 58,189,107,178 99.90
06 產業發展局主管 2,587,699,000 2,587,406,849 99.99 2,391,821,881 92.44
07 工務局主管 17,220,985,000 17,218,753,860 99.99 14,844,182,008 86.21
08 交通局主管 7,812,913,222 7,812,612,905 100.00 7,564,926,291 96.83
09 社會局主管 21,093,395,000 21,093,235,726 100.00 19,152,647,801 90.80
10 勞動局主管 942,966,257 942,203,801 99.92 866,061,903 91.92
11 警察局主管 14,366,768,000 14,362,474,211 99.97 14,025,028,494 97.65
12 衛生局主管 6,271,289,442 6,266,491,907 99.92 5,915,831,612 94.40
13 環境保護局主管 7,286,546,236 7,286,498,467 100.00 7,110,490,540 97.58
14 都市發展局主管 3,891,258,000 3,890,934,953 99.99 3,653,734,691 93.90
15 文化局主管 3,279,386,098 3,278,157,697 99.96 2,693,085,399 82.15
16 消防局主管 3,332,459,000 3,332,382,961 100.00 3,202,320,431 96.10
17 翡翠水庫管理局主管 336,107,000 335,507,000 99.82 324,676,471 96.77
18 觀光傳播局主管 723,818,199 723,367,858 99.94 612,489,084 84.67
19 地政局主管 1,205,309,751 1,205,309,751 100.00 1,194,158,536 99.07
20 兵役局主管 229,032,000 228,535,636 99.78 205,229,649 89.80
21 臺北自來水事業處主管 25,100,000 25,100,000 100.00 20,291,393 80.84
22 體育局主管 1,362,476,070 1,360,348,963 99.84 1,187,304,184 87.28
23 資訊局主管 854,003,000 852,674,742 99.84 708,019,027 83.04
24 法務局主管 197,243,067 196,864,080 99.81 171,822,710 87.28
29 捷運局主管 1,274,500,000 1,273,500,000 99.92 1,224,981,594 96.19
70 其他支出 7,196,719,843 6,714,264,492 93.30 5,909,622,993 88.02
80 第二預備金 740,000,000 579,532,184 78.32 540,546,564 93.27

  上一頁       下一頁