Skip to main content108年台南市主要觀光遊憩據點遊客人數
108年台南市主要觀光遊憩據點遊客人數


欄位說明 : 觀光遊憩區別;遊客人次有門票_需購票;遊客人次無門票_免費;遊客人次假日;遊客人次非假日;門票收入_元 ;上年同月遊客人數;備註

觀光遊憩區別 遊客人次有門票_需購票 遊客人次無門票_免費 遊客人次假日 遊客人次非假日 門票收入_元 上年同月遊客人數 備註
臺灣鹽博物館 6,796 211 6,514 493 $388,650 4,837 門票數
七股鹽山 97,419 10,372 91,506 16,285 $2,445,325 95,002 門票數
北門遊客中心 - 66,637 58,452 8,185 - 38,643 停車數概估(自105年9月起調整人次計算方式以停車數概估)
井仔腳瓦盤鹽田 - 23,745 18,567 5,178 - 25,099 停車數概估
尖山埤江南渡假村 17,991 9,080 16,355 10,716 $879,512 22,671 門票數
烏山頭水庫風景區 19,094 1,905 18,178 2,821 $2,061,525 19,335 門票數
曾文水庫 27,782 508 19,405 8,885 $1,598,105 21,861 門票數
關子嶺溫泉區 - 198,813 80,147 118,666 - 154,351 自動車流監視
虎頭埤風景區 22,943 13,586 28,229 8,300 $1,436,992 31,683 門票數
南元休閒農場 11,697 2,938 12,808 1,827 $3,606,540 17,046 門票數
走馬瀨農場 42,750 6,889 43,334 6,305 $5,130,000 44,892 門票數
烏樹林休閒園區 - 9,436 7,827 1,609 - 6,958 門票數
頑皮世界 25,543 144 22,549 3,138 $10,540,390 28,123 門票數
南鯤鯓代天府 - 905,000 543,000 362,000 - 901,750 廟方估計
麻豆代天府 - 568,118 340,871 227,247 - 544,657 廟方估計
馬沙溝濱海遊憩區 休館 休館 休館 休館 休館 休館 自105年11月1日起休園
國立臺灣歷史博物館 10,797 26,721 25,466 12,052 $683,930 32,069 人工計數器
奇美博物館 95,044 2,854 45,808 52,090 $10,873,490 85,112 人工計數器
延平郡王祠 - 16,917 12,294 4,623 - 17,207 人工計數器
赤崁樓 51,464 22,772 55,010 19,226 $2,550,220 83,591 門票數
臺南孔子廟 16,464 6,585 19,923 3,126 $409,880 28,673 人工計數器 (自108年2月15日起休館維修)
祀典武廟 - 51,965 38,507 13,458 - 58,514 人工計數器
五妃廟 - 6,262 4,025 2,237 - 5,831 人工計數器
大天后宮 - 59,389 44,008 15,381 - 66,873 人工計數器
安平小鎮 126,669 45,138 125,742 46,065 $5,221,230 187,715 門票數

  上一頁       下一頁