Skip to main content107年台南市主要觀光遊憩據點遊客人數
107年台南市主要觀光遊憩據點遊客人數統計


欄位說明 : 觀光遊憩區別;遊客人次有門票_需購票;遊客人次無門票_免費;遊客人次假日;遊客人次非假日;門票收入_元 ;上年同月遊客人數;備註

觀光遊憩區別 遊客人次有門票_需購票 遊客人次無門票_免費 遊客人次假日 遊客人次非假日 門票收入_元 上年同月遊客人數 備註
臺灣鹽業博物館 2,080 209 1,302 987 $216,050 3,434 門票數
七股鹽山 26,124 10,306 19,920 16,510 $650,950 64,801 門票數
北門遊客中心 - 19,332 9,075 10,257 - 30,117 停車數概估(自105年9月起調整人次計算方式以停車數概估)
井仔腳瓦盤鹽田 - 17,215 8,366 8,849 - 14,952 停車數概估
尖山埤江南渡假村 19,673 10,874 7,011 23,536 $845,431 22,196 門票數
烏山頭水庫風景區 25,503 3,319 10,025 18,797 $1,998,363 33,129 門票數
曾文水庫 19,204 481 4,726 14,959 $919,814 20,910 門票數
關仔嶺溫泉區 - 58,534 32,180 26,354 - 68,054 自動車流監視
虎頭埤風景區 18,950 16,364 22,296 13,018 $679,252 41,176 門票數
南元休閒農場 9,313 1,730 5,694 5,349 $2,429,540 8,253 門票數
走馬瀨農場 11,604 5,254 6,816 10,042 $2,180,680 26,603 門票數
烏樹林休閒園區 - 8,759 3,887 4,872 - 9,857 門票數
頑皮世界 8,801 246 6,031 3,016 $3,187,760 10,738 門票數
南鯤鯓代天府 - 900,800 540,480 360,320 - 900,000 廟方估計
麻豆代天府 - 529,407 317,644 211,763 - 421,456 廟方估計
延平郡王祠 - 12,322 3,733 8,589 - 10,739 人工計數器
赤崁樓 29,658 16,837 20,597 25,898 $1,306,950 62,166 門票數
臺南孔子廟 6,377 2,550 3,714 5,213 $155,615 17,471 人工計數器
祀典武廟 - 32,547 14,418 18,129 - 43,517 人工計數器
五妃廟 - 4,568 2,016 2,552 - 3,593 人工計數器
大天后宮 - 37,196 16,478 20,718 - 49,733 人工計數器
安平小鎮 64,335 22,615 38,417 48,533 $2,596,020 125,593 門票數

  上一頁       下一頁