Skip to main content105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

十二月份採樣結果
項次 日期 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 自由有效餘氯 PH值
1 105.12.05 中正區 北寧路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.01 0.7 0.6 7
2 105.12.05 中正區 和一路41之1號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.65 7
3 105.12.05 中正區 平一路118號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.62 7
4 105.12.05 中正區 祥豐街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.58 7
5 105.12.05 中正區 中正路1號碼頭(基隆碼頭) 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.56 7
6 105.12.05 中正區 中正路583號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.57 7.2
7 105.12.05 中正區 信二路307號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.64 7.1
8 105.12.05 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.62 7.2
9 105.12.05 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.65 7.2
10 105.12.05 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.6 7.2
11 105.12.05 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.69 7.2
12 105.12.05 中山區 西定路320之1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.64 7.2
13 105.12.05 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.58 7.2
14 105.12.05 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.74 7.1
15 105.12.05 安樂區 基金二路一巷1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.65 7.3
16 105.12.05 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.7 7.2
17 105.12.05 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 1 <1 < 0.001 1.1 0.67 7.2
18 105.12.05 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.66 7
19 105.12.05 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.58 7
20 105.12.05 安樂區 安樂路二段114號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.64 7
21 105.12.12 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.01 1 0.49 7.2
22 105.12.12 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.45 7.2
23 105.12.12 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.48 7.2
24 105.12.12 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.66 7.2
25 105.12.12 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.59 7.3
26 105.12.12 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.72 7.2
27 105.12.12 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.76 7.1
28 105.12.12 七堵區 大華一路11號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.7 7.2

  上一頁       下一頁