Skip to main content105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

十一月份採樣結果
項次 日期 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 自由有效餘氯 PH值
1 105.11.02 中正區 北寧路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.01 0.7 0.39 7.2
2 105.11.02 中正區 和一路41之1號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.45 7.2
3 105.11.02 中正區 平一路118號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.4 7.2
4 105.11.02 中正區 祥豐街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.4 7.2
5 105.11.02 中正區 中正路1號碼頭(基隆碼頭) 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.39 7.2
6 105.11.02 中正區 中正路583號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.54 7.2
7 105.11.02 中正區 信二路307號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.57 7.2
8 105.11.02 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.54 7.2
9 105.11.02 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.6 7.2
10 105.11.02 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.62 7.3
11 105.11.02 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.55 7.2
12 105.11.02 中山區 西定路320之1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.57 7.2
13 105.11.02 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.6 7.3
14 105.11.02 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.7 7.2
15 105.11.02 安樂區 基金二路一巷1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.77 6.9
16 105.11.02 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.83 6.9
17 105.11.02 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 1 <1 < 0.001 0.9 0.57 7.3
18 105.11.02 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.65 7
19 105.11.02 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.6 7
20 105.11.02 安樂區 安樂路二段114號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.55 7
21 105.11.08 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.53 7.2
22 105.11.08 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.56 7.2
23 105.11.08 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.54 7.2
24 105.11.08 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.6 7.3
25 105.11.08 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.62 7.3
26 105.11.08 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.74 7.2
27 105.11.08 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.73 7
28 105.11.08 七堵區 大華一路11號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.2 0.61 7

  上一頁       下一頁