Skip to main content105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

七月份採樣結果
項次 日期 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 自由有效餘氯 PH值
1 105.07.06 中正區 北寧路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.33 7.3
2 105.07.06 中正區 和一路41之1號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.32 7.3
3 105.07.06 中正區 平一路118號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.34 7.3
4 105.07.06 中正區 祥豐街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.33 7.3
5 105.07.06 中正區 中正路1號碼頭(基隆碼頭) 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.32 7.4
6 105.07.06 中正區 中正路583號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.2 0.38 7.4
7 105.07.06 中正區 信二路307號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.1 0.35 7.3
8 105.07.06 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.1 0.35 7.4
9 105.07.06 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.1 0.37 7.3
10 105.07.06 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.61 7.4
11 105.07.06 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.58 7.4
12 105.07.06 中山區 西定路320之1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.63 7.4
13 105.07.06 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.72 7.4
14 105.07.06 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.66 7.4
15 105.07.06 安樂區 基金二路一巷1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.4 0.61 7.2
16 105.07.06 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.4 0.82 7.1
17 105.07.06 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 1 <1 < 0.001 1.4 0.73 7.1
18 105.07.06 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.5 0.79 7
19 105.07.06 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.5 0.71 7
20 105.07.06 安樂區 安樂路二段114號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.5 0.66 7
21 105.07.11 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.44 7.2
22 105.07.11 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.47 7.3
23 105.07.11 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.5 7.2
24 105.07.11 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.4 0.63 7.4
25 105.07.11 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.6 7.5
26 105.07.11 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.72 7.4
27 105.07.11 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.73 7
28 105.07.11 七堵區 大華一路11號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.57 7.1

  上一頁       下一頁