Skip to main content105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

六月份採樣結果
項次 日期 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 自由有效餘氯 PH值
1 105.06.01 中正區 北寧路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.47 7
2 105.06.01 中正區 和一路41之1號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.51 7
3 105.06.01 中正區 平一路118號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.49 7
4 105.06.01 中正區 祥豐街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.47 7
5 105.06.01 中正區 中正路1號碼頭(基隆碼頭) 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.44 7
6 105.06.01 中正區 中正路583號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.39 7
7 105.06.01 中正區 信二路307號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.42 7
8 105.06.01 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.4 7
9 105.06.01 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.42 7
10 105.06.01 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.51 7.2
11 105.06.01 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.48 7.2
12 105.06.01 中山區 西定路320之1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.53 7.3
13 105.06.01 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.55 7.4
14 105.06.01 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.7 7.5
15 105.06.01 安樂區 基金二路一巷1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.3 0.62 6.9
16 105.06.01 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.3 0.7 6.9
17 105.06.01 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.3 0.65 6.9
18 105.06.01 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.74 6.9
19 105.06.01 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.7 7
20 105.06.01 安樂區 安一路348之20號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.61 7
21 105.06.13 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.1 0.4 0.55 7.3
22 105.06.13 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.4 0.51 7.3
23 105.06.13 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.56 7.4
24 105.06.13 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.68 7.4
25 105.06.13 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.6 7.4
26 105.06.13 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.8 0.74 7.4
27 105.06.13 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.7 7.2
28 105.06.13 七堵區 大華一路11號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.64 7.2

  上一頁       下一頁