Skip to main content


104至110年TTQS訓練機構版評核結果按牌等分
彙整104至110年TTQS訓練機構版評核結果按牌等統計資料


欄位說明 : 年度;金牌;銀牌;銅牌;通過;未通過

年度 金牌 銀牌 銅牌 通過 未通過
104 27 80 360 441 69
105 12 27 214 365 59
106 12 56 260 412 54
107 15 91 311 387 53
108 30 117 393 386 48
109 17 108 398 393 65
110 25 118 370 343 52

  上一頁       下一頁