Skip to main content


104至110年TTQS企業機構版評核結果按牌等分
彙整104至110年TTQS企業機構版評核結果按牌等統計資料


欄位說明 : 年度;金牌;銀牌;銅牌;通過;未通過

年度 金牌 銀牌 銅牌 通過 未通過
104 11 45 125 272 99
105 19 24 120 338 115
106 6 44 113 332 89
107 24 34 159 325 110
108 14 49 174 355 92
109 18 42 165 384 92
110 11 34 139 354 72

  上一頁       下一頁