Skip to main content點源網格空氣污染排放量(TWD97)
點源空氣污染物網格排放量資料,推估基準年為民國105年,網格涵蓋範圍為臺灣本島與離島地區,分別以TWD97-TM2 121與TWD97-TM2 119中央經線為該網格點左下角座標,空氣污染物包括TSP、PM10、PM6(無推估)、PM2.5、SOx、NOx、THC、NMHC、CO、Pb。


欄位說明 : serial_no;dict_no;c_no;SCC;NO_P;FC;TSP_EMI;PM_EMI;PM6_EMI;PM25_EMI;SOX_EMI;NOX_EMI;THC_EMI;NMHC_EMI;CO_EMI;PB_EMI;COMP_KIND1;UTM_E;UTM_N;ORI_QU1;DIA;HEI;TEMP;VEL;ASSUME_Q;ASSUME_D;ASSUME_H;ASSUME_T;ASSUME_V;NO_S;ASSUME_HD;HD1;ASSUME_DW;DW1;ASSUME_WY;WY1;eq_1;A_name1;eq_2;A_name2;eq_3;A_name3;eq_4;A_name4;eq_5;A_name5;TSP_EFF;TSP_EFF1;SOX_EFF;NOX_EFF;THC_EFF;CO_EFF;PB_EFF;ID_AREA;comp_nam;ZS;TSP_rank;SOx_rank;NOx_rank;VOC_rank;CO_rank;Pb_rank

serial_no dict_no c_no SCC NO_P FC TSP_EMI PM_EMI PM6_EMI PM25_EMI SOX_EMI NOX_EMI THC_EMI NMHC_EMI CO_EMI PB_EMI COMP_KIND1 UTM_E UTM_N ORI_QU1 DIA HEI TEMP VEL ASSUME_Q ASSUME_D ASSUME_H ASSUME_T ASSUME_V NO_S ASSUME_HD HD1 ASSUME_DW DW1 ASSUME_WY WY1 eq_1 A_name1 eq_2 A_name2 eq_3 A_name3 eq_4 A_name4 eq_5 A_name5 TSP_EFF TSP_EFF1 SOX_EFF NOX_EFF THC_EFF CO_EFF PB_EFF ID_AREA comp_nam ZS TSP_rank SOx_rank NOx_rank VOC_rank CO_rank Pb_rank
2572 1706 B2302241 30125816 E406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 209763 2673468 318.6 1.01 28.2 35 8.3 P004 24 5 48 A401 吸附設備 0 0 0 0 30 0 0 BB 台氟科技股份有限公司。 0 B U U U D D
52408 3202 H4306058 E377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3392 275320 2765261 15 2 15 120 0.1 * * * P301 * 24 * 7 * 48 A301 沸石濃縮轉輪 0 0 0 0 0 0 0 HA 台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠。 0 U B B U D D
4114 1706 B2313780 EE05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2641 210724.1 2677830.1 556.8 1.28 50.9 21 8.2 PC16 24 7 51 AC12 沸石濃縮轉輪系統 AC13 沸石濃縮轉輪系統 AC14 沸石濃縮轉輪系統 AC15 沸石濃縮轉輪系統 AC16 沸石濃縮轉輪系統 0 0 0 0 99.99 0 0 BD 友達光電股份有限公司台中廠。 0 B D D U D D
2571 1706 B2302241 30125816 E405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 209763 2673468 318.6 1.01 28.2 35 8.3 P004 24 5 48 A401 吸附設備 0 0 0 0 30 0 0 BB 台氟科技股份有限公司。 0 B U U U D D
15541 204 E4900333 EC41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 24 7 52 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
52407 3202 H4306058 E376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3392 275320 2765261 15 2 15 120 0.1 * * * P301 * 24 * 7 * 48 A301 沸石濃縮轉輪 0 0 0 0 0 0 0 HA 台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠。 0 U B B U D D
318 107 A39C6004 40202503 E002 0 0 0 0 0 0 0.128 0.106 0 0 9511 304061 2773872 0 0 0 0 0 Y000 8 6 48 0 0 0 0 0 0 0 99 慶通汽車股份有限公司。 0 D U U C D D
4113 1706 B2313780 EE02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2641 210724.1 2677830.1 556.8 1.28 50.9 21 8.2 PC16 24 7 51 AC12 沸石濃縮轉輪系統 AC13 沸石濃縮轉輪系統 AC14 沸石濃縮轉輪系統 AC15 沸石濃縮轉輪系統 AC16 沸石濃縮轉輪系統 0 0 0 0 99.99 0 0 BD 友達光電股份有限公司台中廠。 0 B D D U D D
4461 1706 B23A4895 X004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2412 207822 2674125 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 0 0 0 0 0 0 0 BC 豪豐工業股份有限公司。 0 D D D D D D
2570 1706 B2302241 30125816 E404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 209763 2673468 318.6 1.01 28.2 35 8.3 P004 24 5 48 A401 吸附設備 0 0 0 0 30 0 0 BB 台氟科技股份有限公司。 0 B U U U D D
4659 1706 B23B1650 30701301 E002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 208235 2673574 0 0 0 0 0 Y000 8 6 48 0 0 0 0 0 0 0 BC 禔福紙業股份有限公司。 0 D B B U D D
15540 204 E4900333 EC40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 24 7 52 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
15874 204 E4900333 T870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
52406 3202 H4306058 E373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3392 275320 2765261 15 2 15 120 0.1 * * * P301 * 24 * 7 * 48 A301 沸石濃縮轉輪 0 0 0 0 0 0 0 HA 台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠。 0 U B B U D D
162 105 A37A2256 10200504 E110 FUL 0.012 0.009 0 0.007 0 0 0 0 0.009 0 811 299478 2769057 1 0.21 6 100 0.5 * * * P105 8 7 51 0 0 0 0 0 0 0 99 臺北市家禽批發市場附屬屠宰場。 0 B D D U D D
317 107 A39C6004 40202503 E001 0 0 0 0 0 0 0.128 0.106 0 0 9511 304061 2773872 0 0 0 0 0 Y000 8 6 48 0 0 0 0 0 0 0 99 慶通汽車股份有限公司。 0 D U U C D D
485 108 A4200158 30102616 E005 0 0 0 0 0 0 0.046 0.044 0 0 2109 309829 2773114 0 0 0 0 0 Y000 16 6 48 0 0 0 0 0 0 0 99 晉強橡塑膠廠股份有限公司。 0 D D D D D D
4112 1706 B2313780 ED11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2641 210724.1 2677830.1 556.8 1.28 50.9 21 8.2 PC16 24 7 51 AC12 沸石濃縮轉輪系統 AC13 沸石濃縮轉輪系統 AC14 沸石濃縮轉輪系統 AC15 沸石濃縮轉輪系統 AC16 沸石濃縮轉輪系統 0 0 0 0 99.99 0 0 BD 友達光電股份有限公司台中廠。 0 B D D U D D
4300 1706 B2313780 30109101 EC13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2641 210821.3 2677832.1 15 1.4 54.5 150 0.2 * * * PH22 24 7 51 0 0 0 0 0 0 0 BD 友達光電股份有限公司台中廠。 0 U D D U D D
4460 1706 B23A4895 X003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2412 207822 2674125 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 0 0 0 0 0 0 0 BC 豪豐工業股份有限公司。 0 D D D D D D
2388 1706 B2301299 30400706 E037 0.014 0.009 0 0.007 0 0 0 0 0 0 2412 208978 2674722 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 A026 脈動式袋式集塵器 95 0 0 0 0 0 0 BA 僑柏精密鑄造工業股份有限公司。 0 D D D D D D
2569 1706 B2302241 30125816 E403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 209763 2673468 318.6 1.01 28.2 35 8.3 P004 24 5 48 A401 吸附設備 0 0 0 0 30 0 0 BB 台氟科技股份有限公司。 0 B U U U D D
4483 1706 B23A5269 30703001 E001 5.129 3.268 0 2.624 0 0 0 0 0 0 1402 207874 2674489 0 0 0 0 0 Y000 8 5 48 A001 旋風分離器 80 0 0 0 0 0 0 BB 力大國際有限公司。 0 U D D D D D
4658 1706 B23B1650 10200401 E001 FUL 0.306 0.222 0 0.174 2.746 2.005 0 0 0.196 0.196 1513 208163 2673543 27 0.5 11 14 4.2 P001 8 6 48 0 0 0 0 0 0 0 BC 禔福紙業股份有限公司。 0 D B B U D D
4832 1707 B2400528 30400726 E017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2599 210630 2672332 15 0.56 11.5 120 1 * * * P009 10 6 48 A009 洗滌塔 0 0 0 0 0 0 0 99 天源義記機械股份有限公司。 0 D D D U D D
15514 204 E4900333 39999994 Eb66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 24 7 52 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
15701 204 E4900333 T670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
15873 204 E4900333 T869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 178376 2511739 0 0 0 0 0 Y000 * 24 * 7 * 48 0 0 0 0 0 0 0 ZZ 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 0 U D D U D D
52297 3202 H4305471 E048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2630 274505 2763757 15 1 30 120 0.3 * * * P016 24 6 48 A016 洗滌塔 0 0 0 0 0 0 0 HA 峻新電腦股份有限公司安東廠。 0 U U U U C C

  上一頁       下一頁