Skip to main content


近10年使用牌照稅實徵數
歷年使用牌照稅稅收


欄位說明 : 序號;年度;實徵數(新臺幣千元)

序號 年度 實徵數(新臺幣千元)
1 101 56533991
2 102 57759406
3 103 59326118
4 104 61679154
5 105 63016185
6 106 64076999
7 107 64830354
8 108 65597591
9 109 66258963
10 110 66984023

  上一頁       下一頁