Skip to main content行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本)
行政院海岸巡防署105-107年度單位決算(審定本)


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;本年度金額;上年度金額

105 07 3800000000-3 民政支出 1,436,827,000 0 0 0 0 -1,300,000 -1,300,000 1,435,527,000 1,373,910,958 0 14,511,713 1,388,422,671 -47,104,329 96.72
105 01 3863010100-2 一般行政 400,346,000 0 0 0 0 0 0 400,346,000 400,052,510 0 0 400,052,510 -293,490 99.93
105 02 3863010200-7 海岸及海域巡防業務 1,030,816,000 0 3,700,000 0 0 0 3,700,000 1,034,516,000 973,215,706 0 14,511,713 987,727,419 -46,788,581 95.48
105 03 3863019000-7 一般建築及設備 665,000 0 0 0 0 0 0 665,000 642,742 0 0 642,742 -22,258 96.65
105 04 3863019800-3 第一預備金 5,000,000 0 -3,700,000 0 0 -1,300,000 -5,000,000 0 0 0 0 0 0
105 26 7500000000-2 退休撫卹給付支出 20,228,571 0 0 85,200 0 0 85,200 20,313,771 20,313,771 0 0 20,313,771 0 100.00
105 01 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 20,228,571 0 0 85,200 0 0 85,200 20,313,771 20,313,771 0 0 20,313,771 0 100.00
105 32 8900000000-0 其他支出 1,930,435 0 0 0 0 0 0 1,930,435 1,930,435 0 0 1,930,435 0 100.00
105 01 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 1,930,435 0 0 0 0 0 0 1,930,435 1,930,435 0 0 1,930,435 0 100.00
105 合計 1,458,986,006 0 0 85,200 0 -1,300,000 -1,214,800 1,457,771,206 1,396,155,164 0 14,511,713 1,410,666,877 -47,104,329 96.77

  上一頁       下一頁