Skip to main content


臺灣金融控股股份有限公司金融控股公司法第四十六條第一、二項所定之交易行為總餘額申報表
於本公司全球資訊網揭露:金融控股公司所有子公司對本法第四十六條第一項規定交易對象為同條第二項之交易行為,其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新臺幣三十億元者,應於每營業年度各季終了三十日內,向主管機關申報並以公告、網際網路或主管機關指定之方式予以揭露。


欄位說明 : Depart;日期;報表分類;統一編號;公司名稱;金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額;授信(不含短期票券之保證或背書);短期票券之保證或背書;票券或債券之附賣回交易;投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券);衍生性金融商品交易;其他經主管機關規定之交易;授信-無擔保金額;授信-有擔保金額;短票保證或背書-無擔保金額;短票保證或背書-有擔保金額;票債券之附賣回交易-票券-有保證機構;票債券之附賣回交易-公債-有保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構;票債券之附賣回交易-;票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 ;票債券之附賣回交易-公債-無保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構;票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構;衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-資產交換交易;衍生性金融商品交易-結構型商品交易;衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易;衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易;其他經主管機關規定之交易A;交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例

Depart 日期 報表分類 統一編號 公司名稱 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 授信-無擔保金額 授信-有擔保金額 短票保證或背書-無擔保金額 短票保證或背書-有擔保金額 票債券之附賣回交易-票券-有保證機構 票債券之附賣回交易-公債-有保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構 票債券之附賣回交易- 票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 票債券之附賣回交易-公債-無保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構 票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構 衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-資產交換交易 衍生性金融商品交易-結構型商品交易 衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易 衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易 其他經主管機關規定之交易A 交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例
1 20190930 1 3702700 中央銀行 712114437 0 0 0 710832387 1282050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710832387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1282050 0 0 190.96
1 20190930 1 4192705 財政部國庫署 226368661 69500000 0 0 156868661 0 0 69500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156868661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.7
1 20190930 1 3795904 台灣電力股份有限公司 159430539 141272713 0 0 18157826 0 0 141272713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2354407 0 0 0 0 0 0 8570414 7233005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.75
1 20190930 1 33506509 新北市政府 126104360 126104360 0 0 0 0 0 126104360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.82
1 20190930 1 52014700 臺中市政府 108875723 108875723 0 0 0 0 0 108875723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2
1 20190930 1 79828638 高雄市政府財政局 64830491 64830491 0 0 0 0 0 64830491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.38
1 20190930 1 3777906 台北市政府財政局 55000000 55000000 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.75
1 20190930 1 7524729 交通部臺灣鐵路管理局 54101409 54101409 0 0 0 0 0 54101409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.51
1 20190930 1 16446274 台灣高速鐵路股份有限公司 53940019 53940019 0 0 0 0 0 234288 53705731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.46
1 20190930 1 70826764 華南金融控股公司 46756983 0 0 0 46756983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46756983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.54
1 20190930 1 69108505 臺南市政府 40574485 40574485 0 0 0 0 0 40574485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.88
1 20190930 1 43504403 桃園市政府 36789600 36789600 0 0 0 0 0 36789600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.87
1 20190930 1 52242444 台灣自來水股份有限公司 35795833 35795833 0 0 0 0 0 35795833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6
1 20190930 1 23225229 長榮航空股份有限公司 25641005 23007950 0 0 2633055 0 0 3426750 19581200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2518605 0 0 0 0 0 0 114450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.88
1 20190930 1 28428379 臺灣金融控股股份有限公司 25200000 25200000 0 0 0 0 0 25200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.76
1 20190930 1 3707901 台灣中油 21552245 17651538 0 0 3900707 0 0 17651538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499840 0 3400867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78
1 20190930 1 80351999 第一金控公司 20252570 0 0 0 20252570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20252570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43
1 20190930 1 8215715 高雄市政府捷運工程局 19121630 19121630 0 0 0 0 0 19121630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.13
1 20190930 1 58807307 彰化縣政府 17495278 17495278 0 0 0 0 0 17495278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.69
1 20190930 1 49504703 苗栗縣政府 15390459 15390459 0 0 0 0 0 15390459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13
1 20190930 1 3793407 臺灣中小企業銀行 14743536 0 0 0 14743536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14743536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95
1 20190930 1 11145904 中華航空股份有限公司 14216833 13198750 0 0 1018083 0 0 131250 13067500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81
1 20190930 1 CHAS JPMORGAN CHASE BANK 13265295 0 0 0 13219587 45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13219587 0 0 0 0 0 0 665 0 0 0 45043 0 0 3.56
1 20190930 1 46806205 新竹縣政府 12771661 12771661 0 0 0 0 0 12771661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.42
1 20190930 1 CITIGROUP CITIGROUP INC 12449235 0 0 0 12446651 2584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12446651 0 0 0 0 0 0 2104 0 0 0 480 0 0 3.34
1 20190930 1 Goldman GOLDMAN SACHS GROUP INC 12588543 0 0 0 12588543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12588543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38
1 20190930 1 BOFA BANK OF AMERICA 10821356 0 0 0 10821356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10821356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9
1 20190930 1 DEUT DEUTSCHE BANK AG. 10717030 0 0 0 10717030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10717030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.87
1 20190930 1 4541302 鴻海精密工業股份有限公司 10677468 5000000 0 0 5677468 0 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1495987 0 3598794 582687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.86

  上一頁       下一頁