Skip to main content


臺灣金融控股股份有限公司金融控股公司法第四十六條第一、二項所定之交易行為總餘額申報表
於本公司全球資訊網揭露:金融控股公司所有子公司對本法第四十六條第一項規定交易對象為同條第二項之交易行為,其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新臺幣三十億元者,應於每營業年度各季終了三十日內,向主管機關申報並以公告、網際網路或主管機關指定之方式予以揭露。


欄位說明 : Depart;日期;報表分類;統一編號;公司名稱;金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額;授信(不含短期票券之保證或背書);短期票券之保證或背書;票券或債券之附賣回交易;投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券);衍生性金融商品交易;其他經主管機關規定之交易;授信-無擔保金額;授信-有擔保金額;短票保證或背書-無擔保金額;短票保證或背書-有擔保金額;票債券之附賣回交易-票券-有保證機構;票債券之附賣回交易-公債-有保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構;票債券之附賣回交易-;票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 ;票債券之附賣回交易-公債-無保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構;票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構;衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-資產交換交易;衍生性金融商品交易-結構型商品交易;衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易;衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易;其他經主管機關規定之交易A;交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例

Depart 日期 報表分類 統一編號 公司名稱 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 授信-無擔保金額 授信-有擔保金額 短票保證或背書-無擔保金額 短票保證或背書-有擔保金額 票債券之附賣回交易-票券-有保證機構 票債券之附賣回交易-公債-有保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構 票債券之附賣回交易- 票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 票債券之附賣回交易-公債-無保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構 票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構 衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-資產交換交易 衍生性金融商品交易-結構型商品交易 衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易 衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易 其他經主管機關規定之交易A 交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例
1 20190331 1 508203 基隆市政府 4,875,000 4,875,000 - - - - - 4,875,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.54
1 20190331 1 1016607 臺北市政府捷運工程局 7,855,000 7,855,000 - - - - - 7,855,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.48
1 20190331 1 3036306 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 3,102,014 - - 999,579 2,102,435 - - - - - - 999,579 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100,000 2,435 - - - - - - - - - - - - 0.98
1 20190331 1 3244509 亞洲水泥股份有限公司 3,419,782 500,000 - - 2,919,782 - - 500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,239,297 - 1,628,355 52,130 - - - - - - - - - - - - 1.08
1 20190331 1 3374707 國泰人壽保險股份有限公司 5,352,423 - - - 3,000,000 2,352,423 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000,000 - - - - - - - - - - 2,352,423 - - 1.69
1 20190331 1 3522600 遠東新世紀股份有限公司 3,441,358 2,850,729 - - 590,629 - - 2,850,729 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450,346 140,283 - - - - - - - - - - - - 1.09
1 20190331 1 3559508 臺灣證券交易所 9,123,830 - - - 9,123,830 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,123,830 - - - - - - - - - - - - 2.88
1 20190331 1 3700301 臺灣土地銀行股份有限公司 23,774,634 - - - 23,774,634 - - - - - - - - - - - - - - 10,002,143 - - - - - - 10,004,079 - 2,565,640 - - 1,202,772 - - - - - - - - - - 7.5
1 20190331 1 3702700 中央銀行 748,778,557 - - - 748,768,627 9,930 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 748,768,627 - - - - - - - - - - - - 9,930 - - 236.18
1 20190331 1 3707901 台灣中油股份有限公司 23,935,311 20,156,259 - - 3,779,052 - - 20,156,259 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,779,052 - - - - - - - - - - - - - 7.55
1 20190331 1 3777906 台北市政府財政局 57,300,476 57,000,000 - - 300,476 - - 57,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300,476 - - - - - - - - - - - - - - 18.07
1 20190331 1 3793407 臺灣中小企業銀行 13,215,495 - - - 13,215,495 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,215,495 - - - - - - - - - - - - 4.17
1 20190331 1 3795904 台灣電力股份有限公司 147,485,768 132,478,549 - - 15,007,219 - - 132,478,549 - - - - - - - - - - - - - 2,155,573 - - - - - - 7,669,146 5,182,500 - - - - - - - - - - - - 46.52
1 20190331 1 4192705 財政部國庫署 308,994,902 150,344,000 - - 158,650,902 - - 150,344,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158,650,902 - - - - - - - - - - - - - - 97.46
1 20190331 1 4200199 陽明海運股份有限公司 10,865,340 9,740,963 - - 1,124,377 - - 6,586,665 3,154,298 - - - - - - - - - - - - 1,124,377 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.43
1 20190331 1 4541302 鴻海精密工業股份有限公司 6,212,785 - - - 6,212,785 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,996,838 - 3,635,209 580,738 - - - - - - - - - - - - 1.96
1 20190331 1 4695235 台灣國際造船股份有限公司 4,111,323 4,111,323 - - - - - 4,111,323 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3
1 20190331 1 5052322 FIRST COMMERCIAL BANK. TAIPEI 3,941,922 - - - 3,920,773 21,149 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,920,773 - - - - - - - - - - 21,149 - - 1.24
1 20190331 1 5072925 中租迪和股份有限公司 6,914,424 3,360,995 - - 3,552,920 509 - 3,360,995 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,846,771 - 1,205,770 - - 500,379 - - - - - - - 509 - - 2.18
1 20190331 1 5085203 寶豐隆興業股份有限公司 7,135,000 7,135,000 - - - - - - 7,135,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.25
1 20190331 1 7524729 交通部臺灣鐵路管理局 29,855,764 29,855,764 - - - - - 29,855,764 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.42
1 20190331 1 7838854 中鴻鋼鐵股份有限公司 5,265,495 2,266,430 - - 2,999,065 - - 2,266,430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,999,065 - - - - - - - - - - - - - - - 1.66
1 20190331 1 8215715 高雄市政府捷運工程局 19,537,857 19,537,857 - - - - - 19,537,857 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.16
1 20190331 1 11026506 大同股份有限公司 4,492,496 4,492,496 - - - - - 4,470,316 22,180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.42
1 20190331 1 11145904 中華航空股份有限公司 14,655,192 13,637,292 - - 1,017,900 - - 196,875 13,440,417 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,017,900 - - - - - - - - - - - - - 4.62
1 20190331 1 11337775 長榮海運股份有限公司 7,205,343 7,205,343 - - - - - 3,248,830 3,956,513 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.27
1 20190331 1 11456006 南山人壽保險股份有限公司 5,487,644 - - - 4,100,000 1,387,644 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,100,000 - - - - - - - - - - 1,387,644 - - 1.73
1 20190331 1 11913502 台灣水泥股份有限公司 5,336,863 2,775,814 - - 2,561,049 - - 2,775,814 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,362,721 198,328 - - - - - - - - - - - - 1.68
1 20190331 1 12139612 潤泰創新國際股份有限公司 3,230,685 2,700,000 - - 530,685 - - 2,700,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 530,685 - - - - - - - - - - - - 1.02

  上一頁       下一頁