Skip to main content


臺南市政府(新聞及國際關係處)行銷宣傳刊物統計
103年下半年-110年臺南市政府(新聞及國際關係處)行銷宣傳刊物統計


欄位說明 : Seq;通路行銷項目;總計(份);機場之旅客服務中心(份);火車站-台鐵-高鐵-捷運站(份);高速公路休息站(份);飯店及旅行社(份);風景景點(份);政府機關(份);其他(份)

通路行銷項目 總計 機場之旅客服務中心 火車站-台鐵-高鐵-捷運站 高速公路休息站 飯店及旅行社 風景景點 政府機關 其他
月刊 - - - - - - - -
雙月刊 - - - - - - - -
季刊 45,000 360 1,560 - 6,780 4,220 19,880 12,200
摺頁 - - - - - - - -
其 他 - - - - - - - -

  上一頁       下一頁