Skip to main content臺北市無障礙列管數清冊
臺北市無障礙列管案件數清冊


欄位說明 : 類組;列管案件數

類組 列管案件數
A類(公共集會類) 36
B類(商業類) 1373
C類(工業、倉儲業) 0
D類(休閒、文教類) 0
E類(宗教類) 0
F類(衛生、福利、更生類) 18
G類(辦公、服務類) 634
H類(住宿類) 4902
合計 6963

  上一頁       下一頁