Skip to main content臺北市年度建築物公共安全檢查簽證及申報核准備查件數
臺北市辦理年度建築物公共安全簽證及申報案件數量


欄位說明 : 類組;106年度/件;107年度/件;108年度/件;109年度/件

類組 106年度/件 107年度/件 108年度/件 109年度/件
A類(公共集會類) 165 167 164 165
B類(商業類) 2507 2544 2515 2385
C類(工業、倉儲業) 632 596 694 458
D類(休閒、文教類) 3089 3244 3292 1445
E類(宗教類) 39 37 41 20
F類(衛生、福利、更生類) 656 624 700 247
G類(辦公、服務類) 1446 898 1601 779
H類(住宿類) 1133 811 886 1080
合計 9667 8921 9893 6579

  上一頁       下一頁