Skip to main content臺北市年度建築物公共安全檢查簽證及申報核准備查件數
臺北市辦理年度建築物公共安全簽證及申報案件數量


欄位說明 : 類組;106年度/件;107年度/件;108年度/件;109年度/件

類組 106年度/件 107年度/件 108年度/件 109年度/件
A類(公共集會類) 236 214 183 227
B類(商業類) 3463 3241 3113 3402
C類(工業、倉儲業) 919 774 952 623
D類(休閒、文教類) 4139 4419 4196 2015
E類(宗教類) 57 49 62 30
F類(衛生、福利、更生類) 792 771 848 338
G類(辦公、服務類) 1911 1201 2068 1386
H類(住宿類) 1559 1141 1186 1602
合計 13076 11810 12608 9623

  上一頁       下一頁