Skip to main content


臺北市市長致贈各界人士喜喪用件數量統計表
臺北市市長致贈各界人士婚、喪、壽、慶用件數量統計資訊


欄位說明 : 項目;中堂;鏡屏;結婚賀卡;電子輓聯;慰問函

項目 中堂 鏡屏 結婚賀卡 電子輓聯 慰問函
1月份 0 0 3 40 16
2月份 0 0 1 30 11
3月份 0 0 3 40 11
4月份 0 0 1 39 12
5月份 0 0 1 42 11
6月份 0 0 5 41 15
7月份 0 0 4 49 13
8月份 1 0 0 34 9
9月份 0 0 4 33 5
10月份 1 0 3 48 14
11月份 1 0 0 42 14
12月份 0 0 2 36 16
合計 3 0 27 474 147

  上一頁       下一頁