Skip to main content


臺北市各級學校班級數
臺北市教育統計資料查詢系統


欄位說明 : 編號;名稱;連結;說明;調整日

民國年 高級中等學校(統計數值) 國民中學(統計數值) 國民小學(統計數值)
103 3124 2747 4756
104 3042 2675 4622
105 2972 2576 4537
106 2873 2495 4480
107 2761 2432 4571
108 2664 2392 4608
109 2590 2349 4609
110 2521 2314 4672
111 2476 2281 4737

  上一頁       下一頁