Skip to main content臺北市公辦市地重劃區抵費地90年迄今標售成果一覽表
臺北市公辦市地重劃區抵費地90年迄今標售成果一覽表


欄位說明 : 編號;重劃區名稱;區;段;小段;地號;面積;得標單價;得標總價;標脫日期

編號 重劃區名稱 小段 地號 面積 得標單價 得標總價 標脫日期
1 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 00050000、00050001 1,110.53 261,364 290,253,100 95.11.29
2 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 650000 2,606.77 92,076 240,020,000 92.10.7
3 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 1020000 4,163.77 77,065 320,880,000 93.3.30
4 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 1120000 12,865.39 88,361 1,136,800,000 93.3.30
5 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 1330000 1,177.01 86,379 101,668,888 93.3.30
6 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 1980000 349.26 56,285 19,658,000 93.12.7
7 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 2000000 2,257.64 71,088 160,490,000 93.3.30
8 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 3010000 1,809.77 71,169 128,800,000 92.10.7
9 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 3080000 413.1 379,787 156,890,000 96.7.3
10 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 3880000 583.12 77,137 44,980,000 93.3.30
11 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 3930000 531.3 80,164 42,591,000 93.3.30
12 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 3980000 5,483.10 95,712 524,800,000 93.3.30
13 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 4010000 3,255.63 85,000 276,728,888 93.6.17
14 內湖區第四期市地重劃區 內湖 石潭 4070000 2,857.95 85,001 242,928,889 93.6.17
15 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 00020000、00060000、00070000 7,428.32 133,096 988,680,000 96.7.3
16 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 110000 2,107.39 248,117 522,880,000 96.7.3
17 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 160000 1,575.62 217,197 342,220,000 96.7.3
18 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 290000 3,028.60 187,876 568,999,999 96.7.3
19 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 400000 2,777.08 115,229 320,000,000 96.7.3
20 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 00470000、00480000、00490000 7,143.90 294,049 2,100,660,000 96.7.3
21 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 620000 1,059.10 357,927 379,080,000 96.7.3
22 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 680000 389.46 311,571 121,344,300 96.7.3
23 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 760000 384.49 306,068 117,680,000 96.7.3
24 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 930000 489.62 311,575 152,553,300 96.7.3
25 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 970000 408.52 296,632 121,180,000 96.7.3
26 內湖區第五期市地重劃區 內湖 潭美 1280000 345.09 311,576 107,521,700 96.7.3
27 木柵區第二期市地重劃區 木柵 政大 1020000 1,288.62 84,700 109,146,000 95.8.22
28 北投區第六期市地重劃區 北投 桃源 6940000 306.03 89,733 27,461,100 93.3.30
29 北投區第六期市地重劃區 北投 桃源 6980000 290.18 157,500 45,703,352 93.3.30

  上一頁       下一頁