Skip to main content專利百大排行
經濟部智慧財產局公布之「專利百大排行」,係由該局資料庫擷取統計資料,並經人工整理後,提供每年度本國法人及外國法人在專利申請及公告發證個別的百大排行,供各界參閱。


欄位說明 : 年度;排名;ID;申請人中文名稱;發明;新型;設計;總計;申請人英文名稱;件數

年度 排名 ID 申請人中文名稱 發明 新型 設計 總計
109 1 22099131 台灣積體電路製造股份有限公司 1,096 0 0 1,096
109 2 20828393 宏碁股份有限公司 334 85 104 523
109 3 84149738 友達光電股份有限公司 439 3 24 466
109 4 22671299 瑞昱半導體股份有限公司 412 0 8 420
109 5 2750963 財團法人工業技術研究院 337 13 2 352
109 6 84149961 聯發科技股份有限公司 322 8 0 330
109 7 4322046 英業達股份有限公司 236 0 0 236
109 8 4541302 鴻海精密工業股份有限公司 219 5 7 231
109 9 21222725 仁寶電腦工業股份有限公司 144 18 47 209
109 10 29902611 城市學校財團法人臺北城市科技大學 7 174 0 181
109 11 30414175 中國鋼鐵股份有限公司 102 78 0 180
109 12 73502016 遠東科技大學 52 126 0 178
109 13 34051920 台達電子工業股份有限公司 138 24 11 173
109 14 96979933 中華電信股份有限公司 161 2 0 163
109 15 22822281 廣達電腦股份有限公司 68 74 17 159
109 16 22099218 華邦電子股份有限公司 151 0 0 151
109 17 23638777 華碩電腦股份有限公司 71 68 2 141
109 18 89390656 南亞科技股份有限公司 134 0 0 134
109 19 3700301 臺灣土地銀行股份有限公司 42 90 1 133
109 20 69115908 國立成功大學 109 20 1 130
109 21 3557311 臺灣銀行股份有限公司 34 84 6 124
109 22 28835517 神盾股份有限公司 61 62 0 123
109 23 75195800 光陽工業股份有限公司 23 82 17 122
109 24 28689155 和碩聯合科技股份有限公司 100 21 0 121
109 24 12868358 緯創資通股份有限公司 100 20 1 121
109 26 22099548 旺宏電子股份有限公司 114 0 0 114
109 27 57301337 國立勤益科技大學 72 40 0 112
109 28 43642383 萬能學校財團法人萬能科技大學 4 84 21 109
109 29 46804804 國立清華大學 102 3 0 105

  上一頁       下一頁