Skip to main content


福建金門地方檢察署單位預算
福建金門地方法院檢察署歷年之單位預算


欄位說明 : 名稱;下載網址

總計 47053 5965 0 0 0 2905 0 0 55923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 2500 0 630 0 3220 59143
03公共秩序與安全 47053 5965 0 0 0 2905 0 0 55923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 2500 0 630 0 3220 59143

  上一頁       下一頁