Skip to main content


福建金門地方檢察署單位決算
福建金門地方檢察署歷年之單位決算


欄位說明 : f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;f6;smemo;down_page

107 12 2 1401 土地 2827901
107 12 2 1404 房屋建築及設備 17724756
107 12 2 1405 機械及設備 2512146
107 12 2 1406 交通及運輸設備 186448
107 12 2 1407 雜項設備 1019690
107 12 2 3601 資本資產總額 24270941

  上一頁       下一頁