Skip to main content每年新北市A2交通事故時間別
一、統計範圍及對象:凡於臺北市區內道路上發生之交通事故,為統計範圍及對象。 (一)必須因汽機車或動力機械行駛而引起之事故。 (二)必須發生於道路上之事故。 (三)非死亡。(即符合道路交通事故調查報告A2類) 二、統計標準時間:以每年所發生之事實為準。 三、分類標準:按道路類別及道路型態分類。 四、有關法令規章: (一)道路交通事故:依「道路交通事故處理辦法」第2條規定,係指因汽機車或動力機械在道路上行駛,致有人死亡、受傷或車輛、財物損失之事故。 (二)道路:指公道、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊、或其他供公眾通行之地方。 (三)道路類別及道路型態係以第一當事者為統計標準。 (四)專用道路指各種產業專用之道路。(如事故發生於2種以上不同類別的道路上時,以第一當事者所行駛之道路為主)。 (五)道路交通事故不包括鐵路(火車)本身之事故,但火車與汽機車或動力機械所發生之車禍則計算在內,稱平交道事故。 五、資料蒐集方法及編製程序:由本局交通分隊將當月填寫之道路交通事故調查報告表,報送本局交通大隊彙編。並根據該調查報告表按分局別將當月資料彙編本表


欄位說明 : year;organ;time1;time2;time3;time4;time5;time6;time7;time8;time9;time10;time11;time12

year organ time1 time2 time3 time4 time5 time6 time7 time8 time9 time10 time11 time12
99年 土城分局 39.0 15.0 23.0 103.0 156.0 115.0 128.0 149.0 173.0 141.0 155.0 102.0
99年 中和第二分局 49.0 20.0 16.0 127.0 207.0 109.0 132.0 116.0 137.0 129.0 145.0 98.0
99年 三峽分局 22.0 20.0 10.0 136.0 147.0 104.0 127.0 109.0 176.0 146.0 117.0 75.0
99年 三重分局 60.0 27.0 39.0 151.0 234.0 154.0 168.0 161.0 206.0 196.0 148.0 152.0
99年 中和分局 42.0 15.0 16.0 80.0 112.0 88.0 107.0 109.0 89.0 121.0 110.0 83.0
99年 板橋分局 26.0 12.0 12.0 57.0 95.0 63.0 55.0 53.0 71.0 64.0 61.0 47.0
99年 樹林分局 36.0 18.0 19.0 159.0 155.0 105.0 116.0 101.0 171.0 150.0 124.0 85.0
99年 永和分局 36.0 28.0 14.0 111.0 216.0 129.0 131.0 116.0 176.0 174.0 119.0 131.0
99年 汐止分局 11.0 1.0 10.0 51.0 86.0 54.0 52.0 49.0 72.0 61.0 40.0 36.0
99年 淡水分局 38.0 12.0 11.0 79.0 144.0 109.0 119.0 132.0 168.0 119.0 102.0 82.0
99年 新店分局 48.0 10.0 24.0 159.0 228.0 163.0 176.0 173.0 196.0 164.0 128.0 119.0
99年 新莊分局 83.0 35.0 39.0 221.0 330.0 205.0 222.0 242.0 269.0 289.0 226.0 169.0
99年 瑞芳分局 2.0 1.0 0.0 18.0 10.0 19.0 12.0 19.0 16.0 10.0 4.0 3.0
99年 蘆洲分局 51.0 25.0 27.0 173.0 217.0 199.0 201.0 196.0 260.0 239.0 180.0 146.0
99年 金山分局 3.0 2.0 1.0 9.0 10.0 7.0 6.0 14.0 21.0 11.0 5.0 5.0
99年 海山分局 20.0 5.0 15.0 53.0 108.0 67.0 83.0 60.0 64.0 82.0 59.0 61.0
100年 土城分局 64.0 17.0 26.0 186.0 226.0 142.0 166.0 149.0 239.0 237.0 154.0 133.0
100年 中和第二分局 45.0 17.0 22.0 119.0 185.0 132.0 108.0 107.0 142.0 171.0 123.0 118.0
100年 三峽分局 29.0 14.0 13.0 130.0 138.0 96.0 87.0 92.0 129.0 142.0 95.0 68.0
100年 三重分局 54.0 35.0 23.0 151.0 205.0 130.0 154.0 152.0 206.0 185.0 163.0 144.0
100年 中和第一分局 65.0 34.0 21.0 135.0 234.0 146.0 168.0 158.0 201.0 212.0 146.0 132.0
100年 板橋分局 43.0 18.0 10.0 85.0 117.0 93.0 89.0 82.0 119.0 112.0 78.0 92.0
100年 樹林分局 22.0 7.0 11.0 100.0 114.0 108.0 96.0 71.0 142.0 113.0 104.0 76.0
100年 永和分局 65.0 17.0 21.0 105.0 203.0 152.0 155.0 130.0 173.0 163.0 135.0 133.0
100年 汐止分局 19.0 15.0 10.0 73.0 119.0 78.0 79.0 67.0 88.0 104.0 68.0 57.0
100年 淡水分局 31.0 8.0 12.0 78.0 106.0 106.0 110.0 108.0 145.0 128.0 88.0 81.0
100年 新店分局 42.0 22.0 20.0 153.0 259.0 189.0 189.0 171.0 220.0 247.0 168.0 138.0
100年 新莊分局 58.0 27.0 29.0 154.0 207.0 140.0 161.0 161.0 210.0 175.0 141.0 125.0
100年 瑞芳分局 8.0 5.0 7.0 22.0 37.0 22.0 28.0 43.0 43.0 36.0 21.0 8.0

  上一頁       下一頁