Skip to main content


桃園市107年度各月公寓大廈管理組織報備數量
107年度各月公寓大廈管理組織報備數量


欄位說明 : 項次(項次);報備月份(報備月份);件數(件數)

項次 報備月份 件數
1 10701 32
2 10702 19
3 10703 17
4 10704 22
5 10705 23
6 10706 18
7 10707 22
8 10708 26
9 10709 22
10 10710 20
11 10711 25
12 10712 27

  上一頁       下一頁