Skip to main content附屬單位決算營業基金資產負債綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算營業基金資產負債綜計表(依基金別分列)


欄位說明 : 科目1;科目2;科目3;科目4;合計_金額;合計_百分比;桃園航空城股份有限公司_金額;桃園航空城股份有限公司_百分比;桃園大眾捷運股份有限公司_金額;桃園大眾捷運股份有限公司_百分比;桃園果菜市場股份有限公司_金額;桃園果菜市場股份有限公司_百分比

科目1 科目2 科目3 科目4 合計_金額 合計_百分比 桃園航空城股份有限公司_金額 桃園航空城股份有限公司_百分比 桃園大眾捷運股份有限公司_金額 桃園大眾捷運股份有限公司_百分比 桃園果菜市場股份有限公司_金額 桃園果菜市場股份有限公司_百分比
資產 2,722,456,913 100 622,442,790 100 2,041,444,007 100 58,570,116 100
資產 流動資產 2,473,726,673 90.86 440,402,643 70.75 1,980,130,107 97 53,193,923 90.82
資產 流動資產 現金 2,453,334,902 90.11 438,772,191 70.49 1,961,989,773 96.11 52,572,938 89.76
資產 流動資產 現金 銀行存款 2,452,990,413 90.1 438,772,191 70.49 1,961,645,284 96.09 52,572,938 89.76
資產 流動資產 現金 零用及週轉金 344,489 0.01 - - 344,489 0.02 - -
資產 流動資產 應收款項 6,142,259 0.23 66,794 0.01 6,067,311 0.3 8,154 0.01
資產 流動資產 應收款項 應收帳款 10,954 0 2,800 0 - - 8,154 0.01
資產 流動資產 應收款項 應收利息 182,449 0.01 63,994 0.01 118,455 0.01 - -
資產 流動資產 應收款項 其他應收款 5,948,856 0.22 - - 5,948,856 0.29 - -
資產 流動資產 預付款項 14,249,512 0.52 1,563,658 0.25 12,073,023 0.59 612,831 1.05
資產 流動資產 預付款項 預付費用 2,593,816 0.1 - - 2,593,816 0.13 - -
資產 流動資產 預付款項 進項稅額 2,067,019 0.08 - - 2,067,019 0.1 - -
資產 流動資產 預付款項 留抵稅額 5,776,444 0.21 644,967 0.1 5,131,477 0.25 - -
資產 流動資產 預付款項 預付稅款 3,812,233 0.14 918,691 0.15 2,280,711 0.11 612,831 1.05
資產 基金、投資及長期應收款 4,739,825 0.17 - - - - 4,739,825 8.09
資產 基金、投資及長期應收款 基金 4,739,825 0.17 - - - - 4,739,825 8.09
資產 基金、投資及長期應收款 基金 其他基金 4,739,825 0.17 - - - - 4,739,825 8.09
資產 固定資產 228,307,169 8.39 181,821,631 29.21 45,888,254 2.25 597,284 1.02
資產 固定資產 土地 167,810,160 6.16 167,810,160 26.96 - - - -
資產 固定資產 土地 土地 167,810,160 6.16 167,810,160 26.96 - - - -
資產 固定資產 房屋及建築 11,317,133 0.42 11,317,133 1.82 - - - -
資產 固定資產 房屋及建築 房屋及建築 12,502,100 0.46 12,502,100 2.01 - - - -
資產 固定資產 房屋及建築 累計折舊-房屋及建築 1,184,967 0.04 1,184,967 0.19 - - - -
資產 固定資產 機械及設備 23,603,109 0.87 1,124,694 0.18 22,212,791 1.09 265,624 0.45
資產 固定資產 機械及設備 機械及設備 45,875,017 1.69 1,816,036 0.29 43,208,743 2.12 850,238 1.45
資產 固定資產 機械及設備 累計折舊-機械及設備 22,271,908 0.82 691,342 0.11 20,995,952 1.03 584,614 1
資產 固定資產 交通及運輸設備 3,195,739 0.12 83,897 0.01 3,069,352 0.15 42,490 0.07
資產 固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 5,309,780 0.2 146,333 0.02 4,217,138 0.21 946,309 1.62
資產 固定資產 交通及運輸設備 累計折舊-交通及運輸設備 2,114,041 0.08 62,436 0.01 1,147,786 0.06 903,819 1.54

  上一頁       下一頁