Skip to main content


桃園市國中小專輔教師人數
提供桃園市國中小專輔教師人數


欄位說明 : year(學年度);專輔教師人數(國中小專輔教師人數統計資料)

year 專輔教師人數
106 204
107 220
108 240
109 262
110 273

  上一頁       下一頁