Skip to main content


文化部典藏網類別統計
文化部及所屬各級機關(構)之典藏共構網之作品類別統計


欄位說明 : 代碼;類別名稱;總數量;開放數量;開放比例

A01 原住民類 11863 11863 100.0%
A02 歷史類 26883 20454 76.1%
A03 北美類 172 172 100.0%
A04 南洋類 6346 4955 78.1%
A07 哺乳類 454 454 100.0%
A09 礦石類 2476 2476 100.0%
A11 維管束類 6101 6101 100.0%
A13 貨幣類 4627 4627 100.0%
A14 其他 20161 8833 43.8%
A15 苔蘚類 5484 5484 100.0%
A16 藻類 2488 2488 100.0%
A27 魚類 3081 3081 100.0%
A29 貝類 13487 13487 100.0%
A30 考古類 41772 41408 99.1%
A31 甲殼類 2721 2721 100.0%
A32 兩棲類 468 468 100.0%
A33 昆蟲類 23234 23234 100.0%
A34 爬蟲類 1446 1446 100.0%
A35 鳥類 4338 4331 99.8%
A40 地衣類 1529 1529 100.0%
A41 東南亞南島民族 382 382 100.0%
A42 中國西南少數民族 3254 3254 100.0%
A49 化石類 4851 4851 100.0%
B0101 書籍 5287 3179 60.1%
B0102 雜誌期刊 4351 3123 71.8%
B0103 報紙 26888 12303 45.8%
B0104 文書檔案 5783 2184 37.8%
B0105 明信片 4680 4192 89.6%
B0106 照片與相簿 6780 4634 68.3%
B0107 圖像書籍 61344 21458 35.0%

  上一頁       下一頁