Skip to main content


彰化縣110年度各級學校教職員退休人數按官等分
彰化縣年度各級學校教職員退休人數按官等分


欄位說明 : 項目別;總計;一次退休金;月退休金;兼領1/2月退休金

項目別 總計 一次退休金 月退休金 兼領1/2月退休金
簡任(派) 0 0 0 0
薦任(派) 17 0 17 0
委任(派) 4 0 4 0
雇 員 0 0 0 0
醫事人員 2 0 2 0
教師(含校長) 142 2 140 0
警  監 0 0 0 0
警  正 0 0 0 0
警  佐 0 0 0 0

  上一頁       下一頁