Skip to main content國立台灣大學附設醫院新竹分院104年度預算案
國立台灣大學附設醫院新竹分院104年度預算案


欄位說明 : 國立台灣大學附設醫院新竹分院104年度預算案

1 2 1 813588 100.00 賸餘之部 899933 100.00 0
2 4 0 341631 41.99 本期賸餘 358735 39.86 0
3 4 0 471957 58.01 前期未分配賸餘 541198 60.14 0
4 2 1 221799 27.26 分配之部 199567 22.18 0
5 4 0 221799 27.26 提存公積 199567 22.18 0
6 2 1 591789 72.74 未分配賸餘 700366 77.82 0

  上一頁       下一頁