Skip to main content各國顱顏尺寸資料
各國顱顏尺寸資料


欄位說明 : 量測方式;國家別;量測值(mm);標準差(mm)

兩眼角間距 taiwan 102.83 7.02
兩耳珠間距 taiwan 150.90 11.28
兩嘴角間距 taiwan 60.34 6.07
頭頂至下頦長 taiwan 242.77 11.06
頭頂至眉間 taiwan 108.80 10.58
鼻根至下頦 taiwan 116.02 8.03
頭頂至鼻尖 taiwan 164.14 11.47
鼻尖至後腦 taiwan 198.13 10.25
眉間至後腦 taiwan 185.41 9.24
鼻根至後腦 taiwan 179.96 8.78
兩眼角間距 usaf survey -1965 94.2 5.3
兩耳珠間距 usaf survey -1965 138.5 6.5
兩嘴角間距 usaf survey -1965 48.7 4.4
頭頂至下頦長 usaf survey -1965 226.7 9.7
頭頂至眉間 usaf survey -1965 92.1 8.1
鼻根至下頦 usaf survey -1965 119.2 6.8
頭頂至鼻尖 usaf survey -1965 148.3 8.7
鼻尖至後腦 usaf survey -1965 219.8 8.2
眉間至後腦 usaf survey -1965 198.3 7.1
鼻根至後腦 usaf survey -1965 196.0 7.0
兩眼角間距 nato survey -60161 91.0 3.9
兩耳珠間距 nato survey -60161 144.9 5.3
兩嘴角間距 nato survey -60161 51.4 3.4
頭頂至下頦長 nato survey -60161 224.5 8.9
頭頂至眉間 nato survey -60161 88.0 8.4
鼻根至下頦 nato survey -60161 119.7 5.9
頭頂至鼻尖 nato survey -60161 146.8 9.4
鼻尖至後腦 nato survey -60161 216.4 8.3
眉間至後腦 nato survey -60161 193.6 7.8
鼻根至後腦 nato survey -60161 191.0 7.6

  上一頁       下一頁