Skip to main content安衛單位(人員)備查名冊
事業單位依據職業安全衛生法報備之安衛單位(人員),轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢


欄位說明 : 登錄編號、登錄日期、事業單位名稱(工程名稱)、來文字號、來函日期、勞工安全衛生管理員人數、勞工安全管理師人數、勞工衛生管理師人數、甲種勞工安全衛生業務主管人數、乙種勞工安全衛生業務主管人數、丙種勞工安全衛生業務主管人數

登錄編號 登錄日期 事業單位名稱(工程名稱) 來文字號 來函日期 勞工安全衛生管理員人數 勞工安全管理師人數 勞工衛生管理師人數 甲種勞工安全衛生業務主管人數 乙種勞工安全衛生業務主管人數 丙種勞工安全衛生業務主管人數
'11332202202010120066 1091027 東元電機股份有限公司 東能元工(109)第106號 1091026 2 0 0 1 0 0
'14024952202010210020 1091027 華熊營造股份有限公司 華熊台(一O九)字第三一九號 1091022 1 0 0 1 0 0
'16082267202010140079 1091027 力成科技股份有限公司竹科二廠 力成(109)工安字第105號 1091027 1 0 0 3 0 0
'70621241201710250001 1091027 宇球國際興業有限公司 宇字第1091016001號 1091016 0 0 1 0 0 0
'80333058202010190030 1091027 禾聯碩股份有限公司精科廠 109禾字第102001號 1091020 0 0 0 0 1 0
'86691377202010150020 1091027 建榮工業材料股份有限公司楊梅廠 建榮環安字第1091015號 1091022 1 0 1 3 0 0
'16615144202010140001 1091027 怡樂國際有限公司 北市勞檢綜字第1096018200號 1091016 0 0 0 1 0 0
'97036525202008260002 1091027 增明環保工程事業有限公司桃園廠 增明桃管字第109082701號 1090827 0 0 0 0 1 0
'86735240202008170002 1091027 矽創電子股份有限公司 矽行外字第109004號 1091007 0 0 0 1 0 0
'36527339202010090001 1091027 中規開發股份有限公司 中野字第109031號 1091009 0 0 0 2 0 0
'53656054202010130004 1091027 和德昌股份有限公司基隆新豐分公司 麥職字第109102136號 1091021 0 0 0 0 2 0
'51008069202010200008 1091027 大東樹脂化學股份有限公司高雄大發廠 (109)大東高字第013號 1091021 0 0 0 1 1 0
'37305503202010200001 1091027 行政院農業委員會家畜衛生試驗所 農衛試秘字第1092517070號 1091023 0 0 0 1 0 0
'47587299202010060004 1091027 台灣電力股份有限公司海域風電施工處 海工字第1098110903號 1091014 1 0 0 2 0 0
'57300230202010210007 1091027 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 臺菸酒烏啤安字第1090004900號 1091026 1 1 0 3 0 0
'80738852202010190001 1091027 浩昇開發科技股份有限公司 浩昇字第10910190001號 1091020 0 0 0 0 1 0
'89817483202010210001 1091027 皇崟實業股份有限公司 皇字第10910210005號 1091021 1 0 0 1 0 0
'24338307202010210134 1091027 統鑫開發實業股份有限公司 109統字第0378號 1091021 1 0 0 0 0 0
'70359629202010210001 1091027 台灣捷恩智股份有限公司 捷恩智字第1090019號 1091027 1 0 0 1 0 0
'16445985202010120002 1091027 和德昌股份有限公司淡水中山分公司 麥職字第109102125號 1091021 0 0 0 0 2 0
'27590900202010190006 1091027 大豐環保科技股份有限公司 大豐科總管字第1090000003號 1091021 1 0 0 1 0 0
'69810321202010070006 1091027 懷藝精密科技股份有限公司 藝管字第1091015001號 1091015 1 0 0 1 0 0
'70753397202010190006 1091027 迅得機械股份有限公司楊梅廠 迅管字第109045號 1091022 1 0 0 1 0 0
'16183693202010210041 1091027 協崑股份有限公司 協股安字第1091021號 1091023 1 0 0 0 0 0
'90569406202010230002 1091027 屏東縣萬丹鄉農會 屏萬農會字第1090000729號 1091027 1 0 0 0 1 0
'08611898201911260001 1091027 臺北市立東湖國民中學 北市東湖總字第1096006569號 1091019 0 0 0 1 0 0
'64549807202010140004 1091027 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 虎糖安字第1097407207號 1091020 2 1 0 1 0 0
'70372165202010140001 1091027 丸林有限公司 丸字第0001號函 1091015 0 0 0 0 1 0
'73502613202010230001 1091027 國立臺南大學附屬高級中學 南大附中實字第1090008819號 1091027 0 0 0 1 0 0

  上一頁       下一頁