Skip to main content一般土地徵收辦理筆數與面積─按區域別分
一般土地徵收辦理筆數與面積─按區域別分(資料起始時間:76年)


欄位說明 : 徵收筆數與面積;區域別總計;新北市;臺北市;桃園市;臺中市;臺南市;高雄市;宜蘭縣;新竹縣;苗栗縣;彰化縣;南投縣;雲林縣;嘉義縣;屏東縣;臺東縣;花蓮縣;澎湖縣;基隆市;新竹市;嘉義市;金門縣;連江縣

徵收筆數與面積 區域別總計 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 宜蘭縣 新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 澎湖縣 基隆市 新竹市 嘉義市 金門縣 連江縣
108年/ 徵收筆數 2,122 81 27 200 31 187 112 35 139 26 12 52 811 219 96 3 1 9 5 - 76 - -
108年/ 徵收面積 51.63 0.73 1.41 6.21 0.12 2.20 0.88 0.41 4.32 0.21 0.40 2.01 24.59 4.79 1.57 0.57 0.49 0.07 0.01 - 0.66 - -
108年/ 國防事業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 交通事業 25.77 0.65 1.41 4.78 0.05 1.08 0.34 0.41 0.17 - 0.04 1.80 13.98 0.38 0.10 - - 0.07 0.01 - 0.52 - -
108年/ 公用事業 0.02 - - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 水利事業 18.30 0.08 - 0.73 0.07 1.10 0.54 - 0.30 0.21 0.36 0.21 7.61 4.42 1.46 0.57 0.49 - - - 0.15 - -
108年/ 公共衛生及環境保護事業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 政府機關、地方自治機關及其他公共建築 3.00 - - - - - - - - - - - 3.00 - - - - - - - - - -
108年/ 教育、學術及文化事業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 社會福利事業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 國營事業 0.15 - - - - - - - 0.15 - - - - - - - - - - - - - -
108年/ 其他 4.39 - - 0.68 - 0.02 0.00 - 3.69 - - - - - - - - - - - - - -

  上一頁       下一頁